სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,სტუდენტური კვლევები და პროექტები”

სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, რომელიც გამოდის კვარტალში ერთხელ და მოიცავს სტუდენტებისა და პროფესორების კვლევით ნაშრომებს.

 

გარეკანი #1, 2017ჟურნ.სტუდენტ.კვლევები და პროექტები.#1,2017